Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

26-06-2000 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII)

04/07/2014 | 09:48:29 | 470 lượt xem

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) thảo luận 4 vấn đề lớn trong dự thảo văn kiện trình Đại hội IX :

- Đánh giá bối cảnh quốc tế và trong nước, thời cơ, thách thức và nguy cơ của đất nước trong những năm đầu của thế kỷ XXI

- Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

- Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế

- Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng trong tình hình mới.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1090.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.