Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Kiến thức sinh học

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-thoi-gian-tong-hop-cac-phan-tu-protein-92.html
Thời gian kể từ lúc riboxom thứ nhất tiếp xúc đến khi nó rời khỏi mARN.
SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN
http://matran.vn/sinh-hoc/su-chuyen-dich-cua-riboxom-tren-marn-91.html
1)Vận tốc trượt của riboxom trên ARN:
TÍNH SỐ tARN
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-tarn-90.html
Nếu có x phân tử giải mã 3 lần --> số a.a do chúng cung cấp là 3x.
TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC – SỐ LIÊN KẾT PEPTIT
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-phan-tu-nuoc-so-lien-ket-peptit-89.html
Số phân tử nước giải phóng để tạo 1 chuỗi polipeptit:
CẤU TRÚC PROTEIN
http://matran.vn/sinh-hoc/cau-truc-protein-88.html
1)Số bộ ba sao mã: 2. Số bộ ba có mã hóa axit amin: 3. Số axit amin của phân tử Protein:
TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-thoi-gian-sao-ma-87.html
1)Đối với mỗi lần sao mã:
TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-lien-ket-hidro-va-lien-ket-cong-hoa-tri-86.html
Hđứt = Hhình thành = HADN
TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT TỰ DO CẦN DÙNG
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-ribonucleotit-tu-do-can-dung-85.html
1) Qua một lần sao mã:
TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ CỦA ARN
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-chieu-dai-va-so-lien-ket-cong-hoa-tri-cua-arn-84.html
1)Chiều dài: 2)Số liên kết cộng hóa trị:
TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT CỦA ARN
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-ribonucleotit-cua-arn-83.html
rN = rA + rU + rG + rX = N/2
DẠNG 7: TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT
http://matran.vn/sinh-hoc/dang-7-tinh-so-cach-ma-hoa-cua-arn-va-so-cach-sap-dat-a-amin-trong-chuoi-polipeptit-82.html
Các loại a.amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như sau:
TÍNH THỜI GIAN TỰ SAO
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-thoi-gian-tu-sao-81.html
dt là thời gian tiếp nhận và liên kết 1 nu
TÍNH SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁ VỠ
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-lien-ket-cong-hoa-tri-duoc-hinh-thanh-va-pha-vo-80.html
Qua 1 đợt tự nhân đôi:
TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-nu-tu-do-can-dung-79.html
Qua 1 đợt nhân đôi
TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-lien-ket-hidro-va-so-lien-ket-cong-hoa-tri-78.html
A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hidro.
TÍNH CHIỀU DÀI ADN
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-chieu-dai-adn-77.html
Mỗi mạch có N/2 nu, chiều dài của 1 nu là 3,4 \(A^0\)
TÍNH SỐ NU CỦA ADN (HOẶC CỦA GEN)
http://matran.vn/sinh-hoc/tinh-so-nu-cua-adn-hoac-cua-gen-76.html
Đối với mỗi mạch: Trong AND, 2 mạch bổ sung nhau nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau.
CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
http://matran.vn/sinh-hoc/ca-the-va-quan-the-sinh-vat-75.html
Môi trường sống của sinh vật là bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật
SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
http://matran.vn/sinh-hoc/su-phat-sinh-va-phat-trien-cua-su-song-tren-trai-dat-74.html
Trong giai đoạn tiến hoá học đã có: tổng hợp những chất hữu cơ từ những chất vô cơ theo phương thức hoá học.
DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI
http://matran.vn/sinh-hoc/dong-nang-luong-trong-he-sinh-thai-73.html
Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất
CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN
http://matran.vn/sinh-hoc/chu-trinh-sinh-dia-hoa-va-sinh-quyen-72.html
Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.
TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
http://matran.vn/sinh-hoc/trao-doi-vat-chat-trong-he-sinh-thai-71.html
Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi.
HỆ SINH THÁI
http://matran.vn/sinh-hoc/he-sinh-thai-70.html
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh
DIỄN THẾ SINH THÁI
http://matran.vn/sinh-hoc/dien-the-sinh-thai-69.html
Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
http://matran.vn/sinh-hoc/quan-xa-sinh-vat-va-mot-so-dac-trung-co-ban-cua-quan-xa-68.html
Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định.
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ
http://matran.vn/sinh-hoc/bien-dong-so-luong-ca-the-cua-quan-the-67.html
Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ
http://matran.vn/sinh-hoc/cac-dac-trung-co-ban-cua-quan-the-66.html
Tỉ lệ giới tính: là tỉ lệ giữa số lượng các thể đực và cái trong quần thể
QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ
http://matran.vn/sinh-hoc/quan-the-sinh-vat-va-cac-moi-quan-he-giua-cac-ca-the-trong-quan-the-65.html
Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo ra thế hệ mới
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
http://matran.vn/sinh-hoc/moi-truong-va-cac-nhan-to-sinh-thai-64.html
môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
http://matran.vn/sinh-hoc/su-phat-sinh-loai-nguoi-63.html
Sự giống nhau giữa người và thú.
1 2 3 4  >>
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán