Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 15:19:07

TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ CỦA ARN

1) Chiều dài:

2)Số liên kết cộng hóa trị:

 - Trong mỗi ribonu:  rN

 - Giữa các ribonu: rN – 1

 - Trong phân tử ARN :

HTARN = 2rN – 1
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.