Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
30/09/2016 | 23:58:14

TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1) Số liên kết Hidro:

-  A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hidro.
-  G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hidro.

H = 2A + 3G

2) Số liên kết cộng hóa trị:

Trong mỗi mạch đơn, 2 nu kế tiếp nối với nhau bằng một liên kết hóa trị, vậy N/2 nu sẽ cósố liên kết hóa trị là N/2 – 1 liên kết.

 -->  Số liên kết hóa trị giữa các nu trong cả 2 mạch của AND là: ( N/2 – 1 )2 = N – 2

Trong mỗi nu có một liên kết hóa trị ở axit photphoric với đường \(C_5H_{10}O_4\)
--> Số liên kết hóa trị trong cả phân tử AND là: N – 2 + N = 2N – 2.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.