Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 15:35:10

TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ

1. Đối với mỗi lần sao mã:

 (dt là thời gian để tiếp nhận một ribonucleotit.)

 

2. Đối với nhiều lần sao mã: (k lần)

 

 (Δt là thời gian chuyển tiếp giữa 2 lần sao mã liên tiếp.)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.