Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 14:37:52

Hàm số mũ và hàm số LOGARIT

Gỉa sử a là một số dương và khác 1. Hàm số dạng y=ax được gọi là hàm số mũ cơ số a  

Hàm số dạng y=logax được gọi là hàm số lôgarit cơ số a

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.