Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 14:55:08

Phương trình mũ và phương trình logarit

Phương trình mũ cơ bản có dạng ax=m trong đó m là số đã cho. Phương trình này xác định với mọi x.

Nếu m0 thì phương trình ax=m vô nghiệm
Nếu m>0 thì phương trình ax=m có nghiệm duy nhất x=logam. Nói cách khác    m(0;+),ax=mx=logam
- Phương trình logarit cơ bản có dạng logax=m, trong đó m là số đã cho. Điều kiện xác định của phương trình này là x>0.
Với mỗi giá trị tùy ý của m, phương trình logax=mluôn có một nghiệm duy nhất x=am. Nói cách khác
m(;+),logax=mx=am

- Phương trình logarit

Phương trình lôgarit là phương trình chứa ẩn số dưới dấu lôgarit.
 Phương trình lôgarit cơ bản là phương trình có dạng logax =b (a>0,a # 1)
 Phương trình lôgarit cơ bản luôn có nghiệm duy nhất  x = ab

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.