Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
09/06/2014 | 15:37:13

Vecto trong không gian - sự đồng phẳng của các Vecto

.Vecto và các yếu tố Véc tơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Ký hiệu :  (A điểm đầu, B điểm cuối) Ký hiệu: 

Giá của vecto là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối cuả veto đó.

Độ dài của vecto là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vecto đó: 

Hai vecto cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

. Hai vecto bằng nhau

Hai vecto bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng

Vecto không (0): độ dài bằng 0 và phương hướng tùy ý. Điểm đầu và cuối trùng nhau: 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.