Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút chuyên đề bất đẳng thức và cách chứng minh bất đẳng thức môn Toán Lớp 10 trường Thpt Chuyên Hà Nội-Amsterdam

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A.

a - d > b - c

B.

a - c > b - d 

C.

-ac > -bd

D.

ac > bd

Câu 2

Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A.

a + c > b + c

B.

c - a > c - b

C.

a2 > b2

D.

ac > bc

Câu 3

Nếu 2a > 2b và -4b < -4c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A.

a > c

B.

a < c

C.

1/a > 1/c

D.

a> b2

Câu 4

Cho một tam giác với độ dài các cạnh là 2;1; x, trong đó x là một số nguyên. Khi đó x bằng:

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Câu 5

Cho f(x) = x - x2. Đáp án nào sau đây đúng?

A.

f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/4

B.

 f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/3

C.

f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng -1/2

D.

f(x) không có giá trị lớn nhất

Câu 6

Giá trị lớn nhất của hàm f(x) = 2/(x2 - 6x +13) bằng

A.

6

B.

2/5

C.

3

D.

1/2

Câu 7

Cho f(x) = x + 1/x với x ≥ 2 . Giá trị nhỏ nhất của f(x) bằng

A.

3

B.

5/2

C.

1

D.

2

Câu 8

Cho 2 số thực bất kì a, b. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

|a + b| = |a| + |b|.

B.

|-ab| < |ab|.

C.

Nếu |a| > |b| thì a> b2

D.

|a - b| > |a| - |b|

Câu 9

Cho a, b, c, d là các số thực, trong đó a, c khác 0. Nghệm của phương trình ax + b = 0 nhỏ hơn nghiệm của phương trình cx + d =0 khi và chỉ khi:

A.

b/a < c/d

B.

b/a > d/c

C.

b/d > a/c

D.

b/a > c/d

Câu 10

Cho a - b = 2. Khi đó tích hai số a và b :

A.

Có giá trị nhỏ nhất bằng  -1

B.

Có giá trị lớn nhất là -1

C.

Có giá trị nhỏ nhất khi a = b

D.

Không có giá trị nhỏ nhất

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.