Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút Cộng đồng các dân tộc Việt Nam môn Địa Lý trường Thpt Hà Đông

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 15/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Các giá trị văn hóa dân gian nào sau đây thuộc các dân tộc sống ở khu vực Trường Sơn va Tây Nguyên?

A.

Trường ca Đam San, múa sạp.

B.

Lễ hộ cồng chiêng, múa sạp.

C.

Trường ca Xinh Nhã, hát lượn.

D.

Trường ca Đam San, trường ca Xinh Nhã.

Câu 2

Ý nào dưới đây không đúng?
Chính sách phân bố lại dân cư và lao động của Đảng và Nhà nước đã làm cho:

A.

Sự khác biệt về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc giảm dần.

B.

Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc giảm dần.

C.

Tiềm năng của từng vùng được khai thác hiệu quả hơn.

D.

Địa bàn phân bố của các dân tộc ở nước ta có nhiều thay đổi.

Câu 3

Các dân tộc ít người chiếm tỉ lệ bao nhiêu % trong cơ cấu dân tộc của nước ta năm 1999?

A.

15,2%.

B.

10%

C.

13,8%.

D.

19,5%.

Câu 4

Các dân tộc ít người có số dân ít nhất là:

A.

Cống, Si La.

B.

 Cơ Ho, Rơ-măm.

C.

Brâu, Ơ-đu.

D.

Lự, Ơ-đu.

Câu 5

Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện trong:

A.

Cả 1, 2, 3 đều đúng.

B.

Quần cư.(3)

C.

Ngôn ngữ, trang phục.(2)

D.

Phong tục tập quán.(1)

Câu 6

Miền Trường Sơn và cao nguyên là địa bàn cư trú của dân tộc:

A.

Gia-rai.(2)

B.

Ê-đê.(1)

C.

 Đáp án 1, 2 và 3 đúng.

D.

Cơ-ho.(3)

Câu 7

Các dân tộc ít người nước ta gồm:

A.

Gồm 53 dân tộc và chiếm khoảng 13,8% dân số.

B.

Gồm 53 dân tộc và chiếm khoảng 16,4% dân số.

C.

Gồm 54 dân tộc và chiếm khoảng 13,8% dân số.

D.

Gồm 54 dân tộc và chiếm khoảng 16,4% dân số.

Câu 8

Dân tộc nào sau đây phân bố chủ yếu ở đồng bằng, ven biển và trung du?

A.

Hoa.(2)

B.

Chăm.(1)

C.

Cả 1, 2, 3 đều đúng.

D.

Khơ-me.(3)

Câu 9

Dân tộc nào sau đây cư trú thành từng vệt hoặc xen kẽ với dân tộc kinh?

A.

Khơ-me.

B.

Hoa.

C.

Chăm.

D.

Chăm và Khơ-me.

Câu 10

Khu vực Trường Sơn và Tây Nguyên là địa bàn cư trú của các dân tộc:

A.

Mnông.(1)

B.

Gia-rai.(3)

C.

Đáp án 1, 2 và 3 đúng.

D.

Ê-đê.(2)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.