Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8 Phân tích đa thức thành nhân tử Trường THCS Nguyễn Huệ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đa thức (x – 4)2 + (x – 4) được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x + 4)(x – 4)

B.

(x – 4)(x – 3)

C.

(x + 4)(x + 3)

D.

(x – 4)(x – 5)

Câu 2

Phân tích x3(x2 – 1) - (x2 – 1) thành nhân tử ta được:

A.

(x + 1)3(x + 1)

B.

(x – 1)(x + 1)(x2 + x + 1)

C.

(x – 1)2(x + 1)(x2 – x + 1)

D.

(x – 1)2(x + 1)(x2 + x + 1)

Câu 3

(x + 3)2 – 25 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x – 8)(x – 2)

B.

(x – 8)(x + 2)

C.

(x + 8)(x + 2)

D.

(x + 8)(x – 2)

Câu 4

Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + 2y – 1 với x = 75; y = 26 là:

A.

– 5000

B.

5000

C.

6500

D.

- 6500

Câu 5

Giá trị của biểu thức 4(x + y)2 – 9(x – y)2 với x = 2; y = 4 là:

A.

118

B.

108

C.

78

D.

98

Câu 6

Đa thức 49(y – 4)2– 9(y + 2)2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

2(5y + 11)(4y – 24)

B.

2(5y – 11)(4y + 24)

C.

2(5y – 11)(4y – 34)

D.

2(5y + 11)(4y + 34)

Câu 7

Đa thức 36 – 12x + x2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(6 – x)2

B.

(6 + x)2

C.

(6 + x)3

D.

 (6 – x)3

Câu 8

Tích của đơn thức x và đa thức 1- x là:

A.

1 - 2x

B.

x - x2

C.

x2 - x

D.

x2 + x

Câu 9

Tích của đa thức: 4x5 + 7x2 và đơn thức - 3x3 là:

A.

12x8 + 21x5

B.

12x8 - 21x5

C.

-12x8 + 21x5

D.

-12x8 - 21x5

Câu 10

Tìm x biết (3x + 5)(2x -1) + (5 - 6x)(x + 2) = x. Giá trị x bằng:

A.

-3

B.

-5

C.

5

D.

3

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.