Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Chánh Nghĩa

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Biết là một số tự nhiên và n + 3 chia hết cho n – 1. Giá trị của n:

A.

Không thể là 2.

B.

Có thể chia hết cho 9.

C.

Có thể chia hết cho 4.

D.

Không thể là số chính phương.

Câu 2

Số tự nhiên có 4 chữ số . Phát biểu nào đúng khi nào về số này?

A.

Nếu số này chia hết cho 5 thì không thể chia hết cho 3.

B.

Nếu a = 2 thì số này chia hết cho cả 2, 3, 9.

C.

Nếu a = 0 thì số này chia hết cho 2, 3, 5.

D.

Số này có thể chia hết cho cả 2, 3, 5, 9.

Câu 3

Khẳng định nào sau đây là sai?

A.

Trong 3 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3.

B.

Tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5.

C.

Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.

D.

Trong 2 số tự nhiên liên tiếp có một chữ số chia hết cho 2.

Câu 4

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.

Các số chia hết cho cả 2 và 5 thì chia hết cho 102.

B.

Các số có dạng 2.k với k  N chỉ chia hết cho 2.

C.

Các số có dạng  chỉ chia hết cho 5, không chia hết cho 2.

D.

Số 10100chia hết cho 2, 5, 10.

Câu 5

Cho tổng T = 24 + 46 + 52 + x với x  N. Biết tổng T không chia hết cho 2, x có thể là giá trị nào sau đây?

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

2.

Câu 6

Cho 7 < 2x< 33 (x  N) và M = 34 + 35 + x – 15. Biết M chia hết cho 3, giá trị của x là:

A.

x = 9.

B.

x = 6.

C.

x = 3.

D.

x = 4.

Câu 7

Số chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là:

A.

8 hoặc 2.

B.

2 hoặc 5.

C.

0 hoặc 4.

D.

5 hoặc 8.

Câu 8

Tổng, hiệu nào sau đây không chia hết cho 6?

A.

60 – 14.

B.

80 + 17 + 9.

C.

54 – 36.

D.

48 + 54.

Câu 9

Chọn phát biểu sai:

A.

Chỉ những số có chữ số tận cùng là 0, 5 mới chia hết cho 5.

B.

Các số chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là số 0.

C.

Chỉ có những số có chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8 mới chia hết cho 2.

D.

Các số có dạng 2.k + 1 với k  N đều không chia hết cho 2.

Câu 10

Trong các số sau số nào chia hết cho 3.

A.

7421.

B.

323.

C.

7853.

D.

246.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.