Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Định Hoà

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hai số nguyên a = b. Đẳng thức nào sau đây không đúng?

A.

a + c = b + c.

B.

a – b = 0.

C.

a – c = b – c.

D.

a + b = 0.

Câu 2

Kết quả đúng của phép tính 3 + (2 – 3) là:

A.

2.

B.

4.

C.

–2.

D.

–4.

Câu 3

Kết quả đúng của phép tính 3 – (-2 – 3) là:

A.

–2.

B.

2.

C.

8.

D.

4.

Câu 4

Cho tập hợp A = { x  Z /  + 5 = 9}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

Tập hợp A có hai phần tử nguyên âm.

B.

Tập hợp A là con của tập hợp B = { x  Z / - 1 < x < 10}.

C.

Tập hợp A là rỗng.

D.

Tập hợp A có hai phần tử nguyên dương.

Câu 5

Cho x  Z và 10 -  = 15. Giá trị của x:

A.

không tồn tại.

B.

x = 0.

C.

x = 10.

D.

x = 0 hoặc x = 10.

Câu 6

Khẳng định nào sau đây đúng với x, y, z là các số nguyên?

A.

Nếu x > y thì x + z > y + z.

B.

Nếu  thì x + z < y + z.

C.

Nếu x + z > y + z thì z > 0.

D.

Nếu  thì x > y.

Câu 7

Cho số nguyên x, biểu thức x2 + 3

A.

Có giá trị lớn nhất 0.

B.

Có giá trị lớn nhất là 3.

C.

Có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

Có giá trị nhỏ nhất là 0.

Câu 8

Với các số nguyên, đẳng thức nào sau đây là đúng.

A.

x – y + z = - ( x + y + z).

B.

x + y + z = - x – y – z .

C.

– x + y – z = - ( x – y + z).

D.

x – y – z = y + z – x.

Câu 9

Cho x  Z và 99 + ( - 99 + x) = - (34 + 66). Khẳng định đúng là:

A.

x không phải là một số nguyên tố.

B.

x là một số nguyên dương.

C.

x = 100.

D.

x là một số chính phương.

Câu 10

Thực hiện phép tính: T = - 123 – { - 123 – [ - 123 – ( - 123)]} được kết quả bằng:

A.

- 246.

B.

0.

C.

123.

D.

– 123.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.