Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 26/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho biết –12 . x < 0. Số thích hợp với x có thể là:

A.

x = -2

B.

x = 0

C.

x = -1

D.

x = 2

Câu 2

Số nào sau đây là bội của – 45.

A.

15.

B.

60.

C.

90.

D.

– 60.

Câu 3

Trong các số sau, số nào chỉ có đúng 4 ước?

A.

– 57.

B.

56.

C.

63.

D.

– 59.

Câu 4

Cho số nguyên x thỏa mãn: (4x + 3)  (x – 2). Số x không thể nhận giá trị nào sau đây?

A.

1.

B.

3.

C.

7.

D.

5.

Câu 5

Tất cả những số nguyên n thích hợp để n + 4 là ước của 5 là:

A.

+1; -3; -9; -5

B.

3.

C.

7.

D.

5.

Câu 6

Cho hai tập hợp A = {x } và tập hợp B = . Kết luận đúng là:

A.

\(\cap \) B \(\oslash \).

B.

\(\cap\) B = {2 ; -2}.

C.

A và B là hai tập hợp không bằng nhau.
 

D.

\(\cap\) B = {2}.

Câu 7

Số nào sau đây là ước của – 15?

A.

0.

B.

10.

C.

– 10.

D.

– 5.

Câu 8

Tìm x biết: 3.x = - 15.

A.

2 và -2

B.

1; -1; 2; và –2

C.

1; -1; 2

D.

1 và –1

Câu 9

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A.

1 và –1

B.

5 và –5

C.

1; -1; 5 và -5

D.

1; -1; 2

Câu 10

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của - 3 là:

A.

2 và -2

B.

1; -1; 2; và –2

C.

1; -1; 2

D.

1 và –1

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.