Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Thanh Bình

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 26/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho biểu thức A = . Để A là phân số, điều kiện của n là:

A.

n > 3.

B.

n bất kỳ.

C.

n < 3.

D.

\(\neq \) 3.

Câu 2

Phân số không bằng phân số \(3\over5\) là:

A.

\(6\over15 \)

B.

\(12\over20\)

C.

\(6\over10\)

D.

\(18\over30\)

Câu 3

Phân số không bằng phân số \(-{2\over9}\) là:

A.

\(-{4\over19}\)

B.

\(-{10\over45}\)

C.

\(-{2\over9}\)

D.

\(-{6\over27}\)

Câu 4

Cho p =\(n+4\over2n-1\) ,n \(\in \) N

A.

Với n = 1 thì p nguyên tố.

B.

Với n = 1, n = 5 thì p nguyên tố.

C.

Với n = 2; n = 5 thì p nguyên tố.

D.

Với n = 1, n = 2 thì p nguyên tố.

Câu 5

Cặp số (2,9) cho ta phân số \(2\over9\); các cặp số nào sau đâu không cho ta phân số:

A.

(-5;0)

B.

(1,5;3)

C.

(-2;7)

D.

(4;-15)

Câu 6

Một giờ, kim giờ quay được:

A.

\(1\over6\) vòng.

B.

2 vòng.

C.

1 vòng.

D.

\(1\over12\) vòng.

Câu 7

Phân số bằng với phân số \(-{3\over4}\) là:

A.

\(3\over4\)

B.

\({-3\over-4}\)

C.

\(3\over-4\)

D.

\(75\over100\)

Câu 8

Cặp phân số nào sau đây là bằng nhau:

A.

\(1\over2\) và \(-2\over4\).

B.

\(-2\over7\) và \(6\over-21\).

C.

\(-4\over5\) và \(-7\over9\)

D.

\(8\over12\) và \(-8\over12\)

Câu 9

Cho biểu thức A = .Các giá trị của n để A là số nguyên là:

A.

{ - 4; 2; 4; 10}.

B.

{ - 1; 1; - 3; 3}.

C.

{ - 4; 2; 4; 7}.

D.

{- 1; 1; 7; - 7}.

Câu 10

Giả sử a và b là hai số nguyên, b \(\neq\) 0. Biết rằng chỉ có một trong bốn đẳng thức sau là đúng?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.