Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Trần Bình Trọng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho tập hợp . Tổng tất cả các phần tử của tập hợp B là:

A.

0

B.

100

C.

3825

D.

3750

Câu 2

Tổng S = - 1 + 2 + (- 3) + 4 + ... + ( - 2009) + 2010 là:

A.

S = 0.

B.

S = 2010.

C.

S = 1005.

D.

S = - 1005.

Câu 3

Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:

A.

(- 5). ( - 4) = - 20

B.

( - 5) . ( - 4) = - 1

C.

( - 5) . ( - 4) = 20

D.

( - 5) . ( - 4) = - 9

Câu 4

Cho tập hợp . Tổng các phần tử của tập hợp A bằng:

A.

– 30.

B.

40.

C.

– 45.

D.

30.

Câu 5

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

B.

Tổng hai số nguyên âm là một số tự nhiên.

C.

Tổng hai số nguyên dương không phải là một số tự nhiên.

D.

Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

Câu 6

Một người đóng thuế thu nhập tháng thứ nhất 960 nghìn đồng, tháng thứ hai là 840 nghìn đồng. Đến tháng thứ ba người này không phải đóng thuế nữa mà ngược lại còn được trả lại 800 nghièn đồng. Vậy số tiền người đó đóng trong 3 tháng là

A.

1 800 000 đồng.

B.

1 triệu đồng.

C.

2 600 000 đồng.

D.

800 nghìn đồng.

Câu 7

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết: - 5 < x < 5.

A.

– 20.

B.

0.

C.

30.

D.

20.

Câu 8

Cho hai số a, b  Z,  và  thì:

A.

a và b là hai số nguyên âm.

B.

a và b là hai số nguyên cùng dấu.

C.

a và b là hai số nguyên dương.

D.

a và b là hai số nguyên khác dấu.

Câu 9

Tổng S = ( - 1000) + ( - 999) + ... + 999 + 1000 + 1001 là:

A.

1000 0001.

B.

1000 000.

C.

S = 1001.

D.

S = 0.

Câu 10

Cho hai số nguyên a và b thỏa mãn a + b < 0. Kết luận nào sau đây không đúng?

A.

Có thể a là số nguyên âm, b là số nguyên dương.

B.

Có thể a là số nguyên dương, b là số nguyên âm.

C.

a và b có thể là hai số nguyên âm.

D.

a và b có thể là hai số nguyên dương.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.