Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút nhị thức bậc nhất môn Toán lớp 10 trường THPT DL Đinh Tiên Hoàng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Tập xác định của hàm số 

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Nhị thức y = -5x + 1 nhận giá trị dương khi:

A.

x < -1/5.

B.

x > 1/5.

C.

x > -1/5.

D.

x < 1/5.

Câu 3

Tập xác định của hàm số  là một đoạn trên trục số khi và chỉ khi:

A.

m > -2.

B.

m > -1/2

C.

m < -2

D.

m > 2

Câu 4

Tập hợp nghiệm của bất phương trình 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Bất phương trình (3m - 1)x + 2m ≤  (3m + 2)x + 5 (1) có tập nghiệm là tập con của  khi và chỉ khi:

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Giải bất phương trình   ta được tập nghiệm là:

A.

(-1; 2)

B.

[-1; 2]

C.

D.

Câu 7

Giải phương trình |x + 2| + |x-1| = 5 (1) ta được nghiệm là:

A.

{-3; 2} .

B.

{-3} 

C.

{2}

D.

Vô nghiệm

Câu 8

Tập xác định của hàm số  là [1,2] khi và chỉ khi:

A.

m = 1

B.

m = 1/2

C.

m = -1/2

D.

m > 1/2

Câu 9

Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x lớn hơn -3/2?

A.

y = -2x + 3

B.

y = -3x - 2

C.

y = 3x + 2

D.

 y = -2x - 3

Câu 10

Tập hợp nghiệm của bất phương trình |3x-5| < 2x + 3 là

A.

B.

C.

đáp án khác.

D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.