Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra môn Đại số lớp 8 Những hằng đẳng thức đáng nhớ Trường THCS Trần Quý Cáp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Giá trị của biểu thức: A = (x - 1)(x - 2)(1+ x + x2)(4 + 2x + x2) với x = 1 là:

A.

-1

B.

1

C.

0

D.

-2

Câu 2

Chọn câu đúng:

A.

(x - 1)3 – (x + 1)3 = 6(x + 1)(x - 1)

B.

-8x3 +12x2y - 6xy2 + y2 = (2x - y)3

C.

-27y3 - 9y2 – y - 1/27 = (-3y + 1/3)3

D.

(x + y)3 – 3xy(x + y) = x3 – y3

Câu 3

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A = x2 + 6x là:

A.

0

B.

- 3

C.

- 9

D.

1

Câu 4

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x2 + 4x + 11 là:

A.

-11 khi x = -1/2

B.

9 khi x = -1/2

C.

10 khi x = -1/2

D.

-10 khi x = -1/2

Câu 5

Với x = 6 thì giá trị của biểu thức x3 +12x2 + 48x + 64 là:

A.

1000

B.

100

C.

1100

D.

1010

Câu 6

Trong các biểu thức sau biểu thức nào phụ thuộc vào biến x:

A.

(x - 2)2– (x + 3)(x - 1)

B.

(x + 3)2 – (x - 3)2 - 12x

C.

(x + 1)(x2 + x + 1) - (x3 - 1)

D.

(x -1)3– (x + 1)3 + 6(x - 1)(x + 1)

Câu 7

Để tính nhanh 101.99 ta dùng hằng đẳng thức:

A.

a2 - 2ab + b2

B.

(a - b)(a + b)

C.

a3 + b3

D.

a3 - b3

Câu 8

Giá trị lớn nhất của biểu thức –x2 - 4y2 + 2x - 12y - 10 là:

A.

1

B.

0

C.

10

D.

-10

Câu 9

Tính (5x - y)ta được:

A.

25x2 + 10xy + y2

B.

25x2 - 10xy + y2

C.

25x2 + 10xy + 25y2

D.
Câu 10

Giá trị của biểu thức: A = (x - 1)3 - 4x(x + 1)(x – 1) + 3(x - 1)(x2 + x + 1) với x = - 2 là:

A.

- 32

B.

30

C.

32

D.

- 30

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.