Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 đề số 5

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 21/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Câu 2

Nga: Hi, I .............. Nga. 

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Câu 3

Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Câu 4

I’m ................. , thanks.

A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Câu 5

I’m OK, .............. you.

A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Câu 6

.................., Ba. 

A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Câu 7

I’m fine, thanks. ................. you?

A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Câu 8

Hello, ............. name is Mai.

A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Câu 9

 Hi, ................ Minh.

A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Câu 10

 I’m fine, and .................. ?

A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Câu 11

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Câu 12

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Câu 13

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Câu 14

I’m twelve ................... old.

A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Câu 15

.................... are fine, thanks. And you?

A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Câu 16

Ten + seven = ....................

A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Câu 17

 ............... - eight = twelve.

A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Câu 18

This ................ Nam

A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Câu 19

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Câu 20

 I’m twelve years ....................

A.

good

B.

five

C.

old

D.
Câu 21

What’s ................. name?

A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Câu 22

Close your .................,please .

A.

year

B.

book

C.

old

D.
Câu 23

Where ................. you live?

A.

do

B.

is

C.

am

D.
Câu 24

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

A.

it

B.

there

C.

this

D.
Câu 25

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Câu 26

Stand ................., please !

A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Câu 27

 I live ............... a house.

A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Câu 28

................ your book, please!

A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

D.
Câu 29

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Câu 30

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.