Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 học kỳ II

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 08/09/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Is John a ....................boy? - Yes, he's a member of the football team

A.

sporty

B.

lazy

C.

busy

D.

lucky

Câu 2

Jack speaks English. He speaks a little French..............

A.

so

B.

 so well

C.

 either

D.

too

Câu 3

Eat the food you enjoy, but don't have..................

A.

Too much

B.

 Lot of

C.

 Too many

D.

Many

Câu 4

There are some programs for young people, but they are not……………….

A.

exciting

B.

 excited

C.

 to excite

D.

excite

Câu 5

What did you do the last time you have a cold?

A.

did

B.

 have

C.

last time

D.

do

Câu 6

Don't forget……………….your teeth after having meals and before going to bed.

A.

to clear

B.

to tidy

C.

to clean

D.

to brush

Câu 7

Hoa's parents are farmers. They are always busy at…………..time.

A.

season

B.

free

C.

 spare

D.

harvest

Câu 8

I don’t like cats, and ……………………

A.

neither my wife

B.

my wife doesn’t, either

C.

so doesn’t my wife

D.

my wife, too

Câu 9

They organized the WFF…………………..everyone wished to keep it.

A.

therefore

B.

So

C.

But

D.

because

Câu 10

......................do you brush your teeth a day, Minh? Twice

A.

How

B.

How often

C.

When

D.

What

Câu 11

She told me to wash and ironing my own clothes.

A.

own

B.

ironing

C.

 told

D.

my

Câu 12

I’m glad to hear you all are………………

A.

alright

B.

fine

C.

All a, b, c

D.

well

Câu 13

Eat…………………and exercise regularly then you'll be fit and healthy

A.

careful

B.

hard

C.

good

D.

well

Câu 14

When you have a bad cold you …………………..and sneeze a lot.

A.

 ache

B.

laugh

C.

talk

D.

cough

Câu 15

We walk to school instead of…………………..motorbike or bicycle trips.

A.

 took

B.

take

C.

taking

D.

to take

Câu 16

She advises Hoa to get up (1) early and not staying up (2) late.

A.

staying

B.

up (2)

C.

late

D.

up (1)

Câu 17

It will………………..me a few more minutes to finish.

A.

get

B.

take

C.

 ask

D.

give

Câu 18

Hoa's mother wants her look after herself.

A.

wants

B.

after

C.

herself

D.

look

Câu 19

You can go boating and…………………

A.

sailed

B.

to sail

C.

sailing

D.

sail

Câu 20

I can find my passport but I can’t find your.

A.

 find

B.

can’t

C.

your

D.

but

Câu 21

Why does Minh's tooth hurt?.....................it has a cavity.

A.

But

B.

And

C.

Because

D.

So

Câu 22

Summer is …………………..than Autumn.

A.

hotter

B.

hottest

C.

more hot

D.

hot

Câu 23

You can enjoy a………………….outdoor life.

A.

wonderful (2)

B.

both (1) and (2) are correct

C.

colorful

D.

health (1)

Câu 24

However, video can be very…………………..

A.

useful

B.

familiar

C.

different

D.

comfortable

Câu 25

I don’t understand. Please speak a little more…………………..

A.

slower

B.

slowlier

C.

 slow

D.

 slowly

Câu 26

 I’d like to, but I can’t. I have………………….homework.

A.

some

B.

any

C.

a

D.

many

Câu 27

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

bar

B.

care

C.

dare

D.

share

Câu 28

................my advice and you will be healthy.

A.

 Get

B.

Have

C.

Do

D.

Follow

Câu 29

You can learn a foreign …………………..at home with the help of a video cassette recorder.

A.

skill

B.

speech

C.

subject

D.

language

Câu 30

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

but

B.

cut

C.

 busy

D.

 sun

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.