Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 10. Health and hygienceand away

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

 I’m glad to hear you all are………

A.

 All a, b, c

B.

well

C.

alright

D.

fine

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

forced

B.

 worked

C.

wanted

D.

stopped

Câu 3

You're right I'll come and ask her.......................my tooth.

A.

 to get

B.

to take

C.

to pull

D.

to fix

Câu 4

We hope…………………you in Ha Noi soon.

A.

visit

B.

visiting

C.

to visit

D.

of visiting

Câu 5

It's very kind from you to invite me to the party.

A.

It's

B.

to

C.

to invite

D.

from

Câu 6

I'm thirsty. Let's go somewhere………………..a drink.

A.

for

B.

to

C.

 with

D.

of

Câu 7

....................do you brush your teeth a day, Minh? Twice

A.

How often

B.

How

C.

What

D.

When

Câu 8

..............are you scared of seeing the dentist? I am afraid of the drill.

A.

 When

B.

Why

C.

How

D.

What

Câu 9

What's the………………..with you, Mary? You look worried.

A.

problem

B.

matter

C.

question

D.

thing

Câu 10

l'm sorry for not to write to you regularly.

A.

 to you

B.

 to write

C.

not

D.

sorry

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.