Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 12. Let's eat

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

What ………………will we have? There are peas, carrots and spinach.

A.

food

B.

fruits

C.

vegetables

D.

fish

Câu 2

What about durians? I don't like them. I can't smell them

A.

Neither do I

B.

 I can, either

C.

Neither can I

D.

 I can’t, too

Câu 3

Don’t come to work while you are better.

A.

 better

B.

 are

C.

while

D.

Don’t

Câu 4

Fruit………………….. and milk are healthful drinks

A.

fluid

B.

water.

C.

juices

D.

liquid

Câu 5

Don’t eat too many fat sugar and salt.

A.

many

B.

 eat

C.

salt

D.

 fat

Câu 6

My mother always cooks our dinner. She is a good.....................

A.

cooking

B.

cookery

C.

cook

D.

cooker

Câu 7

Football is one of the most popular sport in the world.

A.

 the most

B.

sport

C.

in

D.

Football

Câu 8

Next add a little soy sauce………………. the dish.

A.

to

B.

from

C.

on

D.

with

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

not

B.

stop

C.

drop

D.

both

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

bell

B.

well

C.

pretty

D.

smell

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.