Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 16. People and places

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

bell

B.

well

C.

pretty

D.

smell

Câu 2

The train will arrive………………….Hai Phong…………………8 pm

A.

at / at

B.

 in / at

C.

on / on

D.

in / in

Câu 3

He found a place to live and started to look after a job.

A.

after

B.

 to live

C.

 started

D.

found

Câu 4

I can find my passport but I can’t find your.

A.

can’t

B.

but

C.

find

D.

your

Câu 5

They would prefer open their own hotel now.

A.

open

B.

now

C.

would

D.

own

Câu 6

You may prefer the ocean. There are thousands of kilometers of………………

A.

coast

B.

roads

C.

beaches

D.

shores

Câu 7

You may be interested in the…………………of different cultures. 

A.

laws

B.

traditions

C.

rules

D.

all (1) (2) (3)

Câu 8

………………book is this, yours or mine?

A.

Whose

B.

Of those

C.

What

D.

Which

Câu 9

My uncle is a pilot. It’s his job…………………here and there.

A.

to ride

B.

drive

C.

 to fly

D.

to drive

Câu 10

You can enjoy a………………….outdoor life.

A.

 colorful

B.

wonderful (2)

C.

 both (1) and (2) are correct.

D.

health (1)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.