Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3. At home

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

They work hard but they like their job....................it's exciting.

A.

but

B.

so

C.

and

D.

because

Câu 2

Harry has two sons. They plays football with them at weekend.

A.

has

B.

They

C.

at

D.

with

Câu 3

I can't do these exercise.......................difficult they are!

A.

How much

B.

What

C.

How

D.

Which

Câu 4

........................nice weather!

A.

How

B.

What a

C.

What

D.

Which

Câu 5

Look in  this photo of my girlfriend. Is she beautiful?

A.

 of

B.

She

C.

this

D.

in

Câu 6

A nurse looks after sick people in................

A.

hospital

B.

supermarket

C.

factory

D.

bookshop

Câu 7

There isn't.....................television in the living room.

A.

some

B.

an

C.

a

D.

any

Câu 8

...................does he usually play football with? - His two sons

A.

What

B.

How

C.

Why

D.

 Who

Câu 9

I have a younger sister. This is a photo..................her

A.

with

B.

of

C.

by

D.

from

Câu 10

My mother is a good cook. She cooks much....................than me

A.

good

B.

well

C.

better

D.

 the best

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.