Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 7. The world of work

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

The children are all.....................ready for the party.

A.

putting

B.

going

C.

doing

D.

getting

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

road

B.

broad

C.

coat

D.

boat

Câu 3

My sister ................hard for her final exam

A.

studying

B.

 is studying

C.

study

D.

studies

Câu 4

I always like working .........................them.

A.

together

B.

about

C.

to

D.

with

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

bus

B.

 cut

C.

busy

D.

but

Câu 6

There  are  a lot of orange juice in this jug

A.

there

B.

in

C.

 a lot of

D.

are

Câu 7

How far is it from Ha Noi in  Ho Chi Minh City?

A.

Ho Chi Minh City

B.

from

C.

in

D.

How far

Câu 8

Can you help me  for this math problem.

A.

 Can

B.

for

C.

problem

D.

me

Câu 9

..............you send me a photo of you?

A.

Could (2)

B.

Can (1)

C.

Will (3)

D.

(1), (2), (3) are correct.

Câu 10

John is often late for school but I ........................

A.

 won't

B.

 am not

C.

don't

D.

aren't

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.