Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 9. At home and away

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Peter is my brother, He's ...............than I am

A.

older

B.

not as old

C.

old

D.

eld

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Miss White always……………….. my hair

A.

dresses

B.

 does

C.

takes

D.

makes

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Now Hoa has a useful hobby. She makes her own…………

A.

 cloth

B.

clothes

C.

costumes

D.

wears.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

I am hungry. I……………….a pizza

A.

wanted

B.

 am giving

C.

don’t want

D.

want

Đáp án và lời giải    

Câu 5

A dressmaker helped her and then it………………..very well.

A.

fits

B.

fitting

C.

fitted

D.

fit

Đáp án và lời giải    

Câu 6

My aunt cut my hair. She made a new hair style. She is a…………….

A.

 hair cutter

B.

 hairdresser

C.

hair doer

D.

hair maker

Đáp án và lời giải    

Câu 7

I'm glad............................you that you can have the job

A.

of telling

B.

to tell

C.

of to tell

D.

 that tell

Đáp án và lời giải    

Câu 8

No, I wasn't. I had a…………………. time

A.

 All (1) (2) (3)

B.

 good (1)

C.

great (2)

D.

wonderful (3)

Đáp án và lời giải    

Câu 9

She thought sewing was a ……………..hobby. It helped to make clothes.

A.

healthful

B.

harmful

C.

useful

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

love

B.

 over

C.

cover

D.

colour

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.