Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 9. At home and away

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Peter is my brother, He's ...............than I am

A.

older

B.

not as old

C.

old

D.

eld

Câu 2

Miss White always……………….. my hair

A.

dresses

B.

 does

C.

takes

D.

makes

Câu 3

Now Hoa has a useful hobby. She makes her own…………

A.

 cloth

B.

clothes

C.

costumes

D.

wears.

Câu 4

I am hungry. I……………….a pizza

A.

wanted

B.

 am giving

C.

don’t want

D.

want

Câu 5

A dressmaker helped her and then it………………..very well.

A.

fits

B.

fitting

C.

fitted

D.

fit

Câu 6

My aunt cut my hair. She made a new hair style. She is a…………….

A.

 hair cutter

B.

 hairdresser

C.

hair doer

D.

hair maker

Câu 7

I'm glad............................you that you can have the job

A.

of telling

B.

to tell

C.

of to tell

D.

 that tell

Câu 8

No, I wasn't. I had a…………………. time

A.

 All (1) (2) (3)

B.

 good (1)

C.

great (2)

D.

wonderful (3)

Câu 9

She thought sewing was a ……………..hobby. It helped to make clothes.

A.

healthful

B.

harmful

C.

useful

D.
Câu 10

 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

love

B.

 over

C.

cover

D.

colour

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.