Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi môn toán lớp 7 Kiểm tra cộng trừ số hữu tỉ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn câu trả lời đúng \(- 0,35 .{2 \over 7} = \)

A.

-100

B.

-1

C.

-10

D.

-0,1

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng \((-{ 5 \over 13}) + (-{ 2 \over 11}) +{ 5 \over 13} + (-{ 9 \over 11}) = \)

A.

\({-7 \over 11}\)

B.

\({-38 \over 143}\)

C.

\( {7 \over 11}\)

D.

- 1

Câu 3

Tìm x biết x : \(({ 1 \over 12 } - { 3 \over 4 }) = 1\)

A.

\(2 \over 3\)

B.

\(-3 \over 2\)

C.

\(-1 \over 4\)

D.

\(-2 \over 3\)

Câu 4

Chọn câu trả lời đúng \({1 \over 20} - ({x - {8 \over 15} }) = -{-1 \over 30}\) thì x = 

A.

\({37 \over 60}\)

B.

\( {-18\over 15} \)

C.

\( {-31\over 60} \)

D.

\( {11\over 20} \)

Câu 5

\((- { 5 \over 13}) + (- { 2 \over 11}) + {5 \over 13 } + ({-9 \over 11}) =\)

A.

\({-7 \over 11}\)

B.

-1

C.

\({-38 \over 143}\)

D.

\({7 \over 11}\)

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng \({- 3535 \over 1919} + {313131 \over 383838} = \)

A.

\({-39 \over 38}\)

B.

\(99 \over 38\)

C.

\({-101 \over 38}\)

D.

\({101 \over 38}\)

Câu 7

Chọn câu trả lời đúng \({-26 \over 15} : 2{3 \over 5} =\)

A.

\({-2 \over 3}\)

B.

\({-3 \over 2}\)

C.

\({-3 \over 4}\)

D.

\({-6}\)

Câu 8

Kết quả của phép tính \({3 \over 4} + {1 \over 4} .{-12 \over 20}\) là 

A.

\({3 \over 5}\)

B.

\({-9 \over 84}\)

C.

\({-12 \over 20}\)

D.

\({-3 \over 5}\)

Câu 9

Chọn câu trả lời đúng \({5 \over 12} + {- 3 \over 8 } = \)

A.

\(19 \over 24\)

B.

\(-1 \over 24\)

C.

\(1 \over 10\)

D.

\(1 \over 24\)

Câu 10

Chọn câu trả lời đúng Cho biết \({2 \over 3 }x + {-1 \over 2}x = {-5 \over 12}\) thì 

A.

\(x = {-5 \over 14}\)

B.

\(x = - {5 \over 2}\)

C.

\(x = {-5 \over 2}\)

D.

\(x = {-5 \over 72}\)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.