Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi môn toán lớp 7 Kiểm tra tập hợp Q số hữu tỉ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn đáp án đúng.

A.

\({-5 \over 3} \in N\)

B.

\({-5 } \in N\)

C.

\({-5 \over 3} \notin Q\)

D.

\({-5 \over 3} \in Q\)

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng Trong các phân số sau :  \({ 15 \over -21}; { -9 \over 14}; { -30 \over -42}; { 45 \over -63}; {- 2 \over 21}; { -20 \over 28}; \)Những phân số biểu diễn số hữu tỉ  \({-5 \over 7}\) là

A.

\({ 15 \over -21}; { -9 \over 14}; { -20 \over 28}\)

B.

\({ 15 \over -21}; { -30 \over -42}; {- 2 \over 21} \)

C.

\( { -20 \over 28}; { 15 \over -21}; { 45 \over -63}\)

D.

\({ 15 \over -21}; { 45 \over -63}; {- 2 \over 21}; { -20 \over 28} \)

Câu 3

Cho hình vẽ sau. Số hữu tỉ - được biểu diễn bởi :

A.

Điểm K

B.

Điểm I

C.

Điểm T

D.

Điểm P

Câu 4

Cho hình vẽ sau. Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm K là :

A.

-1

B.

1

C.

2

D.

\(3 \over 2\)

Câu 5

Chọn câu trả lời thích hợp?

A.

\({-3 \over2}\in Z\)

B.

\({-3 \over2}\in N\)

C.

\({-3 \over2}\in Q\)

D.

\({-3 \over2}\in N^*\)

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng 

A.

\({5 \over 7} = {505 \over - 1717 }\)

B.

\({- 5 \over 7} = {- 505 \over 1717 }\)

C.

\({-5 \over 17} = { 5 \over 17 }\)

D.

\({-5 \over-1 7} = (-{5 \over 17 })\)

Câu 7

Chọn câu trả lời sai?

A.

\(7 \in Z\)

B.

\(7 \in Q\)

C.

\(7 \in N\)

D.

\(7 \notin Q\)

Câu 8

Chọn câu trả lời đúng ?

A.

\(0,25 = {-1 \over - 4}\)

B.

\(0,25 = {1 \over - 4}\)

C.

\(-0,25 = {-1 \over - 4}\)

D.

\(0,25 = {-1 \over 4}\)

Câu 9

Chọn câu trả lời sai. Các số nguyên x, y mà \({x \over 2 } = {3 \over y}\) là :

A.

 x = - 6, y = - 1

B.

x = 2, y = -3

C.

x = 1, y = 6

D.

x = 2, y = 3

Câu 10

Cho \(a ; b \in Z ; b \neq 0; x = {a \over b}\) a và b cùng dấu thì:

A.

x > 0

B.

x < 0

C.

x = 0

D.
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.