Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi môn Toán Lớp 8 (Đề 2)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Biết 3x+2(5-x) =0 ,giá trị của x là

A.

-8                

B.

-9

C.

-10

D.

kết quả khác

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng (2x3-3xy +12x). bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Tích của đa thức :4x5+7x2 và đơn thức -3x3

A.

12x8+21x5                

B.

-12x8+21x5                  

C.

12x8-21x5        

D.

-12x8-21x5

Câu 4

Tích của đơn thức :x2 và đa thức ;5x3 –x-1/2 là

A.

5x6 +x3 -1/2x2           

B.

-5x5-x3-1/2x2               

C.

5x5-x3-1/2x2

D.

5x5-x3-x2

Câu 5

Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :

A.

x2-x             

B.

1-2x               

C.

x2+x                 

D.

x-x2

Câu 6

Giá trị của x thoả mãn :2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :

A.

6

B.

-6

C.

D.

-4 

Câu 7

Kết quả của phép tính (1/2x - 0,5)2 là :

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Tính (a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) bằng :

A.

a3+b3+c3 –abc       

B.

a3+b3+c3 +3abc     

C.

a3+b3+c3 –3abc          

D.

a3+b3+c3 +abc

Câu 9

Tính và thu gọn : 3x2(3x2-2y2)-(3x2-2y2)(3x2+2y2) dược kết quả là :

A.

6x2y2-4y4    

B.

-6x2y2+4y4            

C.

-6x2y2-4y4          

D.

18x4 -4y4

Câu 10

Biểu thức rút gọn và khai triển của R là :R=(2x-3).(4+6x)-(6-3x)(4x-2) là:

A.

0

B.

40x 

C.

- 40x 

D.

Kết quả khác

Câu 11

Cho biểu thức : (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) kết quả thực hiện phép tính là

A.

6x2 -15x -55       

B.

-43x-55         

C.

K phụ thuộc biến x

D.

Kết qủa khác

Câu 12

Tính (x-y)(2x-y) ta được :

A.

2x2+3xy-y2   

B.

2x2-3xy+y2      

C.

2x2-xy+y2      

D.

2x2+xy –y2

Câu 13

Tính (x2-2xy+y2).(x-y) bằng :

A.

-x3-3x2y+3xy2-y3    

B.

x3-3x2y+3xy2-y3

C.

x3-3x2y-3xy2-y3   

D.

-x3-3x2y+3xy2+y3

Câu 14

Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4x2-2xy+y2) là :

A.

2x3-y3         

B.

x3-8y3              

C.

8x3-y3                    

D.

8x3+y3

Câu 15

Tính (x-2)(x-5)  bằng

A.

x2+10         

B.

x2+7x+10              

C.

x2-7x+10                  

D.

x2-3x+10

Câu 16

Cho A=3.(2x-3)(3x+2)-2(x+4)(4x-3)+9x(4-x) .Để A có giá trị bằng 0 thì x bằng :

A.

2

B.

3

C.

Cả a,b đều đúng              

D.

Kết quả khác

Câu 17

Tìm x biết (3x+5)(2x-1)+(5-6x)(x+2)=x . giá trị x bằng

A.

5

B.

-5

C.

-3

D.

Kết quả khác

Câu 18

Giá trị của biểu thức A =(2x+y)(2z+y)+(x-y)(y-z) với x=1;y=1 ;z=-1 là

A.

B.

-3

C.

2

D.

-2

Câu 19

Giá trị của x thoả mãn (10x+9).x-(5x-1)(2x+3) =8 là

A.

1,5               

B.

1,25                         

C.

-1,25                         

D.

3

Câu 20

Giá trị  x thoả mãn ;x(x+1)(x+6)-x3 =5x là

A.

0

B.

-1/7

C.

0 và 1/7

D.

0 và -1/7

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.