Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi môn Toán Lớp 8 (Đề 4)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 28/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Tính (7x+2y)2 +(7x-2y)2 -2( 49x2 -4y2)

A.

16y2        

B.

4y2  

C.

256x2   

D.

256x2 +16y2

Câu 2

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức : x2+x+2 là

A.

7/4

B.

4/7

C.

2

D.

-1/4

Câu 3

Giá trị của x thoả mãn (x+4)2 –(x+1)(x-1) =16 là

A.

1/8

B.

8

C.

-8

D.

-1/8

Câu 4

Giá trị nhỏ nhất của đa thức P= x2-4x+5 là :

A.

1

B.

5

C.

0

D.

Kết quả khác

Câu 5

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+y2 -2x+4y+8 là :

A.

8

B.

3

C.

-3

D.

Kết quả khác

Câu 6

Đa thức -8x3 +12x2y -6xy2 +y2  được thu gọn là :

A.

(2x+y)3              

B.

-(2x+y)3             

C.

(-2x+y)3                  

D.

(2x-y)3

Câu 7

Chọn kết quả sai :3x2+3x+x3+1

A.

(x+1)3           

B.

(1-x)3                   

C.

(3x+1)3                    

D.

Cả a,b đúng

Câu 8

Chọn kết quả đúng : 3x-3x2 +x3 -1 bằng :

A.

(x-1)3      

B.

(1-x)3                    

C.

(3x-1)3                   

D.

(x-3)3

Câu 9

Biểu thức rút gọn của (a+b)3 +(a-b)3  -6ab2  là :

A.

-3b3           

B.

2a3

C.

3b3

D.

-2b3                        

Câu 10

Giá trị của biểu thức A= x3 -9x2+27x -27 với x=13 là

A.

1000 

B.

-1000                  

C.

100

D.

-100

Câu 11

Giá trị lớn nhất của biểu thức :-25x2 -10x+29 là

A.

30

B.

29

C.

-1

D.

40

Câu 12

Tính     ta được :

A.

B.

C.

D.

Kết quả khác

Câu 13

Giá trị của biểu thức x3+15x2 +75x +125 với x=-10 là :

A.

100            

B.

115

C.

120     

D.

-125

Câu 14

Thực hiện phép tính  (x+y)3+ (x-y)3 -2x3 ta được kết quả là :

A.

0

B.

3xy2 

C.

6xy2  

D.

2y3

Câu 15

Giá trị của biểu thức : x3 -9x2 +27x-27 tại x=  103/5 là :

A.

0

B.

4/5

C.

800

D.

Kết quả khác

Câu 16

Giá trị lớn nhất của biểu thức :-x2 -4y2 +2x -12y -10 là

A.

10

B.

-10

C.

1

D.

0

Câu 17

Giá trị của biểu thức  với x=-8 ;y=6 là :

A.

-6

B.

-8

C.

-9

D.

-1

Câu 18

Kết quả phân tích đa thức 3x2-12 thành nhân tử là

A.

3x(x-2)2       

B.

3x(x2+4)              

C.

3(x-2)(x+2)                

D.

x(3x-2)(3x+2)

Câu 19

Chọn kết quả đúng :(x+2)(x2 -2x+4)

A.

x3 + 8           

B.

x3- 8      

C.

(x+2)3                   

D.

(x-2)3

Câu 20

Để tính nhanh  101.99  ta dùng hằng đẳng thức

A.

(a-b)(a+b)       

B.

a3+b3              

C.

a2-2ab+b2               

D.

Không sử dụng hđt nào

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.