Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi toán cơ bản về TẬP XÁC ĐỊNH và HÀM SỐ HỢP

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 23/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Hàm số : có tập xác định là D. Kết luận nào đúng:

A.

D= 

B.

C.

D = (-3; 1]

D.

Câu 2

Hàm số :  có tập xác định là D. Kết luận nào đúng:

A.

D = R \ [-1; 4)       

B.

C.

D = (3; 4]   

D.

Câu 3

Hàm số : có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

 

A.

D = [-1; 1]

B.

D = (1; 3)

C.

D.

Câu 4

Cho hàm số : có tập xác địnhD. Kết luận nào sai?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hàm số : có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

 

A.

D = (0; 2)

B.

D = (0; 4)    

C.

D = (0; 8)    

D.

D = (0; 16)    

Câu 6

Hàm số :  có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Cho hàm số :  có tập xác định D. Kết luận nào đúng:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Cho hàm số : có tập xác định D. Chọn trả lời đúng:

 

A.

D = [1; 10)  

B.

D = [10; 100)        

C.

D = [100; 1000)    

D.

D = [1000; 10000)

Câu 9

Một hàm y = f(x) bậc nhất có f(-1) = 2, f(2) = -3. Hàm số đó là:

A.

 y = -2x + 3

B.

C.

D.

y = 2x -3 

Câu 10

Cho h/s: y = f(x) = x3 – 6x2 + 11x – 6. Tìm kết quả sai:

 

A.

f(1) = 0

B.

f(2) = 0

C.

f(3) = 0

D.

f(-4) = -24

Câu 11

Cho hàm số : . Xác định kết quả nào sai:

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Cho h/s: y = f(x) = a + b.cx. Nếu biết f(0) = 15; f(2) = 30 và f(4) = 90 thì các số a, b, c bằng:

A.

a = 5; b = 2; c = 10

B.

a = 2; b = 5; c = 10

C.

a = 10; b = 2; c = 5

D.

a = 10; b = 5; c = 2

Câu 13

Cho h/s: y = f(x) = a + b.cx. Nếu biết f(0) = 15; f(2) = 30 và f(4) = 90 thì các số a, b, c bằng:

A.

a = 5; b = 2; c = 10

B.

a = 2; b = 5; c = 10

C.

a = 10; b = 2; c = 5

D.

a = 10; b = 5; c = 2

Câu 14

Cho f(x) = 2x4 – 3x3 – 5x2 + 6x -10. Hàm số: có công thức là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 15

Cho  f(x) = 4x3 – 3x2 + 2x + 1. Hàm số: có công thức là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 16

Tìm kết luận sai:

A.

Hàm số : là hàm số chẵn

B.

Hàm số :  là hàm số lẻ : 

C.

Hàm số :  là hàm số lẻ

D.

Hàm số : là hàm số lẻ

Câu 17

Cho hai hàm số :  . Tìm kết quả sai : 

A.

f[f(x)] = x

B.

C.

D.

Câu 18

Tìm kết luận sai:

A.

Hàm số : là hàm số lẻ

B.

Hàm số :  là hàm số lẻ

C.

 Hàm số: y = cos(x + 2) + cos(x – 2) là hàm số chẵn

 

D.

Hàm số :  là hàm số chẵn

Câu 19

Cho hàm số: y = f(x). Biết f(x + 2) = x2 – 3x + 2 thì f(x) bằng:

 

A.

y = f(x) = x2 + 7x – 12

B.

y = f(x) = x2 - 7x – 12

C.

y = f(x) = x2 + 7x + 12   

D.

y = f(x) = x2 - 7x + 12    

Câu 20

Cho hai h/s: y = f(x) = lnx; y = g(x) = ex. Tìm kết quả sai

 

A.

 f[g(x)] = x

B.

g[f(x)] = x

C.

f[f(x)] = ln(lnx)

D.

g[g(x)] = e2x

Câu 21

Với x > 0, nếu thì f(x) bằng:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 22

Với thì công thức đúng của f(x) là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 23

Cho hàm số: y = ax2 + bx + c. Biểu thức: f(x + 3) – 3f(x + 2) + 3f(x + 1) có giá trị        bằng:

 

A.

ax2 - bx – c

B.

ax2 + bx – c

C.

ax2 - bx + c 

D.

ax2 + bx + c

Câu 24

Cho hàm số : .Hãy tìm hệ thức đúng:

 

A.

f(x + y) + f(x – y) = f(x) + f(y)

B.

f(x + y) + f(x – y) = f(x).f(y)

C.

f(x + y) + f(x – y) = 2f(x).f(y)

D.

f(x + y) + f(x – y) = 4f(x).f(y)

Câu 25

Cho h/s: y = f(x). Hàm số này thoả mãn hệ thức: Công  thức đúng của h/s y = f(x) là:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 26

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức: 2f(x) + 3(-x) = 3x + 2;. Hàm số f(x) có công thức:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 27

Với x 0  và x 1, hàm số y= f(x) thoả mãn hệ thức: Hàm số y = f(x) là hàm số có công thức:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 28

Cho hàm số : . Hãy tìm hệ thức sai : 

A.

B.

f[f(f(x))] = f(x)

C.

f(x + 1) = f(x) + 1

D.

Câu 29

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức sau  (u – v).f(u + v) – (u + v).f(u – v) = 4uv(u2 – v2)  Hàm số có công thức:

 

A.

f(x) = -x3 + Cx

B.

f(x) = -x3 – Cx

C.

f(x) =   x3 + Cx     

D.

f(x) = x3  -  Cx

Câu 30

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức:với x 1 và x -2. Công thức của y = f(x) là:

 

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.