Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi Toán Học cơ bản số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 24/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Hàm số  có tập giá trị là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Hàm số : , có tập giá trị là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Hàm số y = sin4x + sin3x.cosx + sin2x.cos2x + sinx.cos3x + cos4x, có tập xác định là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Hàm số :  có tập giá trị là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Hàm số : , có tập giá trị là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn kết luận đúng: Hàm số y = lg(3x2 -  4x + 5) có tập giá trị là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Hàm số y = lg(4x2 -  8x + 7) có tập giá trị là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hàm số y = ln(e2x + 2e2 + 4) có tập giá trị là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Hàm số y = f(x) = ln(ex2x + 2ex + 8) có tập giá trị là f(D). Hãy chọn kết luận sai:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Hàm số  có tập giá trị là f(D) là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Hàm số : có tập giá trị là : 

A.

B.

[-2; 4]

C.

D.

[-2; 2]

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Hàm số có tập giá trị là  Kết luận nào đúng?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Hàm số  có tập giá trị là g(D). Chọn kết luận đúng.

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Hàm số  có tập giả trị là f(D). Chọn kết luận đúng.

 

A.

B.

f(D) = (-1; 0)

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Gọi f(D) là tập giá trị của hàm số  . Kết luận nào sai?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Hàm số y = cos23x là hàm số tuần hoàn với chu kì :

A.

B.

π

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Hàm số y = sin2x + cos3x là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

A.

π

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Hàm số : là h/s tuần hoàn có chu kì là:

 

A.

B.

C.

D.

12π

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Hàm số y = cos3x + cos5x là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

A. π B.
C. D.

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Hàm số y = 2sin2x + 3cos23x  là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

A. π B.
C. D.

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Hàm số :là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A. B.
C. 12π D. 18π

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Hàm số y = sinx + 2sin2x + 3sin3x là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

A. π B.
C. D.

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Hàm số :   là một hàm số tuần hoàn có chu kỳ là : 

A. π B.
C. D.

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Tìm kết luận sai trong 4 câu sau:

 

A.

Hàm số y = sin2x tuần hoàn với chu kì T = π 

B.

Hàm số  tuần hoàn có chu kỳ T = 6 π

C.

Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ T = π 

D.

Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ T = 

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Cho hàm số y = f(x),  luôn có f(x) + f(x + 1) = 1. Tìm câu sai:

 

A.

y = f(x) có tuần hoàn

B.

Chu kì tuần hoàn là một số nguyên dương

C.

Chu kì tuần hoàn T = 2

 

D.

f(x) không tuần hoàn.

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Hàm số y = cos3x. cosx là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A.

B.

C.

D. π

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Hàm số y = sin5x.sin2x là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

A.

T =  π

B.

T =  2π

C.

T =  3π

D.

T =  5π

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Hàm số y = f(x) = 2sin22x + cosx là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A.

T = 

B. T = π
C. T = 2π D. T = 4π

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Hàm số :  là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A. T = 2π B. T = 4π
C. T = 6π D.

Hàm số này không tuần hoàn.

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Hàm số y = f(x) = 2tan(3x + 2) – cot(2x – 5) là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A.

B.

C.

π

D.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.