Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
 

Bubbles of air in ice cream make it soft and enough smooth to eat.

A.

make

B.

to eat

C.

enough smooth

D.

of

Câu 2

After several months, the problem continues to be discussed

A.

The discussion of the problem is not over yet.

B.

Several new problem have risen and must be discussed.

C.

 The discussion of the problem ceased several months ago.

D.

The problem was solved after several months’ discussion.

Câu 3

Visitors are ….....to beware of pickpockets.

A.

 commanded

B.

informed

C.

advised

D.

notified

Câu 4

The basketball player _______ into the air and put the ball through the basket.

A.

 leaped

B.

ran

C.

walked

D.

pushed

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.

A.

police

B.

comprise

C.

contract

D.

polite

Câu 6

 

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

picked

B.

painted

C.

needed

D.

 landed

Câu 7

The ceiling in this room doesn't look very safe. It looks as if it ______ down.

A.

would fall

B.

is falling

C.

falls

D.

is going to fall

Câu 8

Several people came forward to congratulate me and……………………me by the hand.

A.

shook

B.

 picked

C.

grasped

D.

held

Câu 9

Don't worry. You…... told if there's a change of plan.

A.

 will been

B.

will

C.

will be

D.

 be

Câu 10

Hi Marry, don't ............................... your dreams even it's hard to make them come true!

A.

let

B.

abandon

C.

leave

D.

desert

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.