Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

He often comes back to visit Oxford, ..............he grew up.

A.

of which

B.

which

C.

 that

D.

where

Câu 2

It ...............rain this evening. Why don't you take your raincoat?

A.

must

B.

will be

C.

could be

D.

might

Câu 3

Jack wouldn't have got into trouble if he ..................our advice.

A.

follows

B.

were following

C.

 followed

D.

 had followed

Câu 4

I regret not buying that motorbike. I wish I ..................it.

A.

bought

B.

have bought

C.

had bought

D.

buy

Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

capture

B.

device

C.

crazy

D.

 creature

Câu 6

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 highlands

B.

trust

C.

extensive

D.

celsius

Câu 7

In 1995, a huge earthquake ....................the city of Kobe in Japan.

A.

 struck

B.

happened

C.

took place

D.

took place

Câu 8

..................he had not paid his bill, his electricity was cut off.

A.

As

B.

Because

C.

All are correct

D.

Since

Câu 9

You may also find your country and other....................places.

A.

interesting

B.

uninteresting

C.

 interested

D.

interest

Câu 10

Jack said he hadn't cheated in the exam. He denied.................

A.

to have cheated.

B.

cheating.

C.

being cheated.

D.

to cheat.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.