Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 3. A trip to the countryside THCS Hồng Hà

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

She went to bed early because she was tired last night.

A.

She was tired last night so order that she went to bed early.

B.

She was tired last night but she went to bed early.

C.

She was tired, so she went to bed early last night.

D.

She was tired last night so that she went to bed early.

Câu 2

If the sky is clear, you can see the stars............ night

A.

at 

B.

when 

C.

on

D.

in

Câu 3

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

federation

B.

complication

C.

itinerary

D.

 economical

Câu 4

Easter is one of the best times for a family..................

A.

gather

B.

 gatherings

C.

 gathered

D.

gathering

Câu 5

It was rainingso we didn't go to a walk.

A.

didn't go

B.

so

C.

to 

D.

was raining

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

pagoda

B.

collection

C.

enjoyment

D.

business

Câu 7

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

It's more expensive to travel on Friday, then I'll leave on Thursday evening

A.

on

B.

 I'll leave

C.

then

D.

more expensive

Câu 8

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

sightseer

B.

 logical

C.

 location

D.

hamburger

Câu 9

The fields were being..............for winter wheat. 

A.

plowed

B.

to plow

C.

 plows

D.

plow

Câu 10

The statistics are............purely for administrative purposes

A.

collecting

B.

 collective

C.

 collected

D.

collection

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.