Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 6. The environment THCS Hà Huy Tập

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

protection

B.

treasurer

C.

 pollution

D.

prohibit

Câu 2

The floor was covered..................a sheet of plastic.

A.

for

B.

of

C.

 to

D.

with

Câu 3

 The exercise..................an opportunity for different departments to work
together.

A.

provides

B.

provided that

C.

providing that

D.

provide

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 achievement

B.

secondhand

C.

advantage

D.

refreshment

Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 intermediate

B.

environment

C.

limitation

D.

unpolluted

Câu 6

The hotel provides a playroom............... children.

A.

with

B.

of

C.

for

D.

on

Câu 7

 A constructed badly car can cause iniury or even death to its passengers.

A.

to

B.

cause iniury

C.

constructed badly car

D.

its

Câu 8

An alarming number of…………….have been filed against him.

A.

complaint

B.

complaints

C.

complains

D.

complain

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

recycle

B.

smell

C.

fence

D.

pesticide

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

conservation

B.

 flow

C.

 ocean

D.

 post

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.