Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 8. Celebrations THCS Đoàn Kết

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

crowd

B.

grow

C.

 flow

D.

show

Câu 2

 It looks like they're going to succeed…………………. their present difficulties.

A.

 even though

B.

yet

C.

despite

D.

because of

Câu 3

 I bumped into a casual……………………in town.

A.

 acquaintance

B.

acquainted

C.

accquaintances

D.

 acquaint

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

cover

B.

acquainted

C.

 accquaintances

D.

acquaint

Câu 5

Yoko told me about students………………. have taken the entrance exam 18 times.

A.

that

B.

whom

C.

which

D.

 what

Câu 6

Your career should focus on afield in ……………….. you are genuinely interested.

A.

 zero

B.

what

C.

that

D.

which

Câu 7

 He has been nominated………………….. the committee.

A.

to

B.

for

C.

on

D.

of

Câu 8

 I made an appointment with Dr. Raven, who considered an expert on eye disorders.

A.

who considered

B.

on

C.

with

D.

made

Câu 9

Carol showed up for the meeting……………….I asked her not to be there.

A.

despite

B.

 because of

C.

even though

D.

because

Câu 10

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 celebrate

B.

slavery

C.

opinion

D.

minimize

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.