Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học Lớp 11 trường Thpt Bình Xuyên

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Dung dịch A chứa 3 ion Fe3+, Cl-, SO42-. Nếu cô cạn dung dịch A và làm khan thì thu được bao nhiêu loại muối ?

A.

3

B.

4

C.

2

D.

1

Câu 2

Dung dịch HCOOH 0,46%  ( d = 1g/ml) có pH = 3. Độ điện li của dung dịch là

A.

4%

B.

3%

C.

2%

D.

1%

Câu 3

Theo định nghĩa axit, bazo của Pronstet thì

A.

axit là những chất có vị chua

B.

axit là những chất có thể nhường proton H+

C.

axit là những chất có thể nhận cặp electron tự do

D.

axit là những chất trong nước có thể phân li ra proton H+

Câu 4

Pha dung dịch gồm NaHCO3 và NaHSO4 theo tỉ lệ mol 1 : 1 sau đó đun nhẹ để đuổi hết khí thu được dung dịch có

A.

pH = 14

B.

pH = 7

C.

pH < 7

D.

pH > 7

Câu 5

Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A.

CaCl2 ;  CuSO4 ; H2SO4 ;  H2S

B.

HNO3  ; Ca(NO3)2  ; CaCl2 ; H3PO

C.

KCl ; NaOH ; Ba(NO3)2 ; Na2SO4

D.

HCl ; BaCl2 ; NH3 ; CH3COOH

Câu 6

Dung dịch NH3 0,1M có Kb = 1,8. 10-5. pH của dung dịch NH3

A.

10,125

B.

2,875

C.

3,875

D.

11,125

Câu 7

Nhỏ từ từ dung dịch FeCl3 cho đến dư vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng quan sát được đầy đủ nhất là ?

A.

Không thấy hiện tượng gì xảy ra

B.

Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có khí thoát ra

C.

Chỉ thấy xuất hiện kết tủa màu trắng

D.

Xuất hiện kết tủa màu trắng đồng thời có khí thoát ra

Câu 8

Dung dịch chất nào sau không dẫn điện?

A.

C2H5OH

B.

NaCl

C.

NaHCO3

D.

CuSO4

Câu 9

Cho các dung dịch muối NaHSO4,  NaHCO,  Na2HPO4,  Na2HPO3,  NaH2PO4,  NaH2PO3. Dung dịch muối không phải muối axit là ?

A.

NaH2PO3

B.

NaHCO3,  NaHSO4

C.

Na2HPO3

D.

NaH2PO4,  NaH2PO3

Câu 10

Cho 10ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch axít trên ?

A.

10ml

B.

20ml

C.

15ml

D.

25ml

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.