Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 12. A Vacation Abroad Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Thăng Long

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Last night, I was listening to music and did my homework when Kim stopped by.

A.

did

B.

Last night

C.

stopped by

D.

when

Câu 2

We are interested in work together to reach new knowledge .

A.

work

B.

together

C.

are interested

D.

to reach

Câu 3

It……………….. a long time since I last saw her.

A.

has been

B.

was

C.

is

D.

will be

Câu 4

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

taught

B.

caught

C.

daughter

D.

laughter

Câu 5

The boss is angry because Jane…………………..the office telephone for personal calls

A.

used

B.

using

C.

is used

D.

is always using

Câu 6

The boys are playing football now. They……………………for almost two hours.

A.

have been playing

B.

had begun

C.

have played

D.

began

Câu 7

Cars are not the………………….means of transport in the world.

A.

safest

B.

safe

C.

safety

D.

safely

Câu 8

Mount Rushmore can…………………..from a faraway distance.

A.

be seen

B.

see

C.

be looked at

D.

look at

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

them

B.

think

C.

method

D.

synthetic

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

cure

B.

mature

C.

pure

D.

sure

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.