Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 15. Computers THCS Láng Hạ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

 I don’t have to take any more math classes. I’ve …………………..taken all the required.

A.

 yet

B.

anymore

C.

 already

D.

still

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

great

B.

easily

C.

 reasonable

D.

speaker

Đáp án và lời giải    

Câu 3

 Normally you can ……………….information in the library.

A.

take

B.

 search

C.

 find

D.

put

Đáp án và lời giải    

Câu 4

I do not know where could he have gone so early in the morning.

A.

could he

B.

so early

C.

 in the morning

D.

have gone

Đáp án và lời giải    

Câu 5

What time do you need to be ready at work?

A.

at work

B.

What time

C.

to be

D.

need

Đáp án và lời giải    

Câu 6

He…………………for several years.

A.

 hadn’t smoked

B.

hasn’t smoked

C.

doesn’t smoke

D.

didn’t smoke

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Everyone looked at the flag while they sang the national antherm.

A.

Everyone

B.

national

C.

looked at

D.

sang

Đáp án và lời giải    

Câu 8

The prisoners got away of their guards and ran into the woods.

A.

of

B.

 the woods

C.

got away

D.

into

Đáp án và lời giải    

Câu 9

I don’t like eggs and my brother…………………..
 

A.

does, too

B.

do, too

C.

don’t, either

D.

doesn’t, either

Đáp án và lời giải    

Câu 10

My father……………………smoking many years ago.

A.

give up

B.

has given up

C.

was given up

D.

gave up

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.