Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 16. Inventions THCS Quang Trung

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Tom has never gone to bed on time, and so has his brother.

A.

has

B.

to bed

C.

on time

D.

so

Câu 2

After said goodbye to my parents, I went to school with my sister.

A.

said

B.

with

C.

to

D.

went to

Câu 3

First, trees are cut down and logs are cut into small……………..

A.

 bits

B.

chips

C.

all are correct

D.

 pieces

Câu 4

I’m afraid I…………......…….all the money.

A.

have already spent

B.

 was already spending

C.

already spent

D.

 had already spent

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

smart

B.

 carry

C.

 start

D.

card

Câu 6

Everyone was asleep when the enemy……………………color 

A.

 attacked

B.

was attacking

C.

attacking

D.

had attacked

Câu 7

I’ll tell you about the stages paper making………………

A.

produce

B.

process

C.

 problem

D.

 programme

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

look

B.

proof

C.

cook

D.

 book

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

divide

B.

since

C.

provide

D.

decide

Câu 10

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

A.

a long time

B.

 isn’t it

C.

since

D.

last

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.