Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 3. At home THCS Thái Thịnh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Let's paint the house............................. It will be much cheaper.

A.

ourselves

B.

outself

C.

yourself

D.

myself

Câu 2

The film............................wasn't very good but I liked the music.

A.

themselves

B.

itself

C.

himself

D.

 herself

Câu 3

Here is a broom for you.............................the floor. 

A.

to set

B.

to clean

C.

to make

D.

to sweep

Câu 4

I can't find my watch nowhere. I've looked all over the house.

A.

 find

B.

all over

C.

nowhere

D.

 I've looked

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

company

B.

coffee

C.

oven

D.

cover

Câu 6

When does he have to work overnight? - To finish it on time.

A.

have to

B.

on time

C.

overnight

D.

when

Câu 7

Where is the fridge? - It's .........................the corner of the kitchen. 

A.

to

B.

at

C.

in 

D.

above

Câu 8

 What do I have to do getting a driving licence?

A.

to do

B.

getting

C.

What

D.

do I have

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 laughed

B.

arrived

C.

 learned

D.

changed

Câu 10

"Why does it rain? It isn't very nice,.....?

A.

it is

B.

was it

C.

is it

D.

it was

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.