Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 4. Our past THCS Ngô Gia Tự

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Rita rides her bike to work every day. She............................... her bike to work.

A.

 used to riding

B.

used to ride

C.

 is used to ride

D.

is used to riding

Câu 2

Adam didn't use to wear a suit every day, but now he............................

A.

doesn't

B.

used to

C.

does

D.

used to wear

Câu 3

There were no............................to help traffic circulation.

A.

 traffic lights

B.

public lights

C.

 traffic posts

D.

 traffic rules

Câu 4

Yes, it was boring but we didn't feel bored because we spent a lot of time on..............................activities.

A.

outside

B.

 inside

C.

outdoor

D.

 indoor

Câu 5

People used to go to ..........................to buy or sell food.

A.

 the market

B.

 the fair

C.

 the supermarket

D.

the department stores

Câu 6

What you are talking about sounds ..............................boring! 

A.

of

B.

in

C.

like

D.

as

Câu 7

He often gets his salary......................the fifth of the month. 

A.

in

B.

on

C.

at

D.

since

Câu 8

When I lived in my hometown, I ..........................to the beach every weekend, but now I don't.

A.

didn't use to

B.

used to go

C.

am used to go

D.

used to going

Câu 9

helpful policeman gave us an information about the city.

A.

gave us

B.

an information

C.

about

D.

helpful

Câu 10

 In the old time houses used to be small and covered with..........................

A.

 leaves

B.

roof tile

C.

thatch

D.

plants

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.