Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 9. A first-aid course Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Thanh Trì

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Jack has been studying medicine abroad since two years and hasn't seen his family in all that time.

A.

Has been studying

B.

Since

C.

in all that time

D.

abroad

Câu 2

When you have a nosebleed, bend your head slightly forward over a bowl and breathe through your mouth. If it continues........................ for a long time, call a doctor.

A.

To destroy

B.

To bleed

C.

To hurt

D.

To harm

Câu 3

When a person gets a sunburn, move him into a cool, shaded area and....................him with wet towels.

A.

cover

B.

wrap

C.

put on

D.

take off

Câu 4

Eat................bread and more fruit.

A.

many fewer

B.

much fewer

C.

many less

D.

much less

Câu 5

No, don't bother. I.............pick it up sometime this evening.

A.

should

B.

could

C.

must

D.

will

Câu 6

I hope you.......... more carefully in the future.

A.

will write

B.

would write

C.

write

D.

wrote

Câu 7

I'm determined that my son.......................have the best education.

A.

shall

B.

can

C.

should

D.

will

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

with

B.

 myth

C.

both

D.

tenth

Câu 9

I .....................you a lift to work tomorrow if you like.

A.

am going to give

B.

will give

C.

am giving

D.

give

Câu 10

Records indicate that the skill of writing is at less five thousand years old.

A.

at less

B.

writing

C.

years

D.

indicate

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.