Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm chuyên đề phép đối xứng trục môn Toán Lớp 11 Trường THPT Cao Bá Quát

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy gọi b là đường phân giác của góc phần tư thứ hai. Ta xét đường thẳng d có phương trình: y = 5x + 3. Phép đối xứng trục b biến đường thẳng d thành đường thẳng d' có phương trình là:

A.

B.

C.

y = 5x -3

D.

y = - 5x + 3 

Câu 2

Cho tam giác ABC với A(1,3), B(2,4) và C( 3,2). Xét đường thẳng d : x -y = 0 .Giả sử ΔABC   ΔA'B'C', gọi G' là trọng tâm ΔA'B'C'

A.

G'(4; 3)

B.

 G'(3; 2)

C.

G'(2 ; 1)

D.

G'(2; 2)

Câu 3

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2 ; 3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy ?

A.

A(3 ; 2)

B.

D(-2 ; 3)

C.

C(3 ;-2)

D.

B(2 ; -3)

Câu 4

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy các đường có phương trình sau đây đường nào nhận trục hoành làm trục đối xứng.

A.

y = -4x +3

B.

x2 + y2 - 4x + 1 = 0

C.

y = x2 - 2x

D.

x2 + y2 - 4x + 2y = 0

Câu 5

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

A.

Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.

B.

Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc

C.

Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.

D.

Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng.

Câu 6

Cho hai điểm B và C cố định trên đường tròn (O; R), điểm A thay đổi trên (O; R), H là trực tâm tam giác ABC và H' là điểm đối xứng của H qua đường thẳng BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

H' luôn nằm trên đường tròn (O'; R) đối xứng của (O; R) qua đường thẳng BC.

B.

H' luôn nằm trên đường trung trực của cạnh BC.

C.

H' luôn nằm trên đường tròn (O; R).

D.

H' luôn nằm trên một đường thẳng cố định song song với BC.

Câu 7

Hình (H) có bốn trục đối xứng. Lựa chọn phương án đúng.

A.

(H) là hình vuông.

B.

(H) là hình chữ nhật.

C.

(H) là hình thoi.

D.

(H) là hình tròn.

Câu 8

Lựa chọn phương án đúng.

A.

Lục giác đều có ba trục đối xứng.

B.

Ngũ giác đều có năm trục đối xứng.

C.

Mọi tam giác có tối đa 1 trục đối xứng.

D.

Mọi tứ giác có tối đa hai trục đối xứng.

Câu 9

Ta xem các mẫu tự in I; J; H; L; P như các hình. Những hình nào có hai trục đối xứng?

A.

I; J

B.

H; P

C.

I; H

D.

J; L

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.