Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 30 phút THCS Lý Thường Kiệt

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 18/10/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

We ran an article.................... her in our magazine.

A.

with

B.

for

C.

without

D.

about

Câu 2

Ralph said he was sure it..................... .

A.

was going to rain

B.

 would be raining

C.

rains

D.

will rain

Câu 3

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân trong ba từ còn lại:

A.

aspect

B.

edition

C.

experience

D.

examine

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

order

B.

describe

C.

foreign

D.

study

Câu 5

She was asked to read out the list of....................... for the award for best actor.

A.

candidacy

B.

candidacies

C.

candidate

D.

candidates

Câu 6

We can communicate with friends by...........of email.

A.

 methods

B.

 paths

C.

 uses

D.

means

Câu 7

I will see you again. We are all looking forward ................again.

A.

to see you

B.

to seeing you

C.

 seeing you

D.

for seeing you

Câu 8

Please inform us .........................any changes in your circumstances.

A.

of

B.

with

C.

 to

D.

on

Câu 9

Mary scarcely goes out at night, ...............?

A.

doesn't she

B.

did she

C.

doesn't Mary

D.

does she

Câu 10

Changing your company's management style can be a ..................... business.

A.

costly

B.

cost - price

C.

cost

D.

 costing

Câu 11

Would you mind not .............on the radio until I've finished typing the document?

A.

 turning

B.

being turned

C.

to turn

D.

 to be turned

Câu 12

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại

A.

crier

B.

access

C.

deny

D.

wander

Câu 13

You should learn by............all the new words of this lesson.

A.

stomach

B.

heart

C.

mouth

D.

ear

Câu 14

He asked her.................................

A.

when did she leave the party.

B.

when does she leave the party.

C.

when she leaves the party.

D.

when she left the party.

Câu 15

Thanks ..............television people can get the latest information.

A.

about

B.

 to

C.

for

D.

of

Câu 16

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

until

B.

to

C.

for

D.

 of

Câu 17

Our teacher of English likes..................jokes.

A.

talking

B.

speaking

C.

telling

D.

saying

Câu 18

I asked Lan if.......................

A.

she enjoyed her music class.

B.

she will enjoy her music class

C.

did she enjoy her music class.

D.

 she enjoys her music class.

Câu 19

There's a very interesting .................about life in the Arctic

A.

 entertainment

B.

news

C.

documentary

D.

service

Câu 20

I think you .............see a doctor if you want to get well.

A.

ought to

B.

 had to

C.

can

D.

may

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.