Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm Unit 11. Travelling Around Viet Nam Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Trần Phú

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

The....................is melted until becomes a liquid.

A.

Get together

B.

mixture

C.

fixture

D.

combination

Câu 2

Some of the new horror movies are………………….because they are so realistic.

A.

frighten

B.

frightening

C.

frightened

D.

being frightened

Câu 3

The students are……………….in learning more about the subject.

A.

interested

B.

to interest

C.

interest

D.

interesting

Câu 4

Oh, my pen is out of ink. Will I borrow yours?

A.

out of ink

B.

Will

C.

is

D.

borrow yours

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

guilty

B.

suitable

C.

biscuit

D.

building

Câu 6

I like that story because it has a very…………….ending.

A.

surprised

B.

surprise

C.

surprisingly

D.

surprising

Câu 7

What can………………..day! I am so……………….from picking strawberries.

A.

exhausting / tiring

B.

exhausting / tired

C.

exhausted / tiring

D.

exhausted / tired

Câu 8

Some parts of the city are fairly dangerous. They’re not very………………late

A.

interesting

B.

hot

C.

safe

D.

exciting

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

horses

B.

faces

C.

houses

D.

places

Câu 10

wanted to talk to him, but he wasn’t interesting.

A.

interesting

B.

wanted

C.

to talk to

D.

wasn’t

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.