Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5 năm 2015 - 2016

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Phân tích đa thức x2(y - 1) + y2(1 - y) ta được:

A.

(y - 1)(x - y)(x + y)

B.

(y - 1)(x+ y2)

C.

(y + 1)(x + y)(x - y)

D.

(1 - y)(x- y2)

Câu 2

Giá trị của biểu thức: x- y+ 2y - 1 tại x = 75; y = 26 là:

A.

500

B.

50000

C.

5000

D.

50

Câu 3

Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x+ 27) + (x + 3)(x - 3) = 0 có số phần tử là:

A.

3

B.

2

C.

0

D.

1

Câu 4

Giá trị của biểu thức: 5x2z - 10xyz + 5y2z tại x = 24; y = 20; z = 2 là:

A.

106

B.

16000

C.

160

D.

1600

Câu 5

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm; AC = 4cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Gọi D và E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. Khi đó độ dài đoạn DE bằng:

A.

5,5cm

B.

4,8cm

C.

4,5cm

D.

5cm

Câu 6

Số trục đối xứng của tam giác đều là

A.

2

B.

1

C.

3

D.

4

Câu 7

Cho x ≠ y thỏa mãn: x2y - xy+ x- y= 0. Khi đó:

A.

2x = y

B.

x = -y

C.

x = -2y

D.

x = 2y

Câu 8

Giá trị của biểu thức (2x + 5y)(4x- 10xy + 25y2) tại x = -2; y = -1 là:

A.

- 189

B.

189

C.

169

D.

- 169

Câu 9

Cho hình bình hành ABCD có CD = 2AD. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Khi đó số đo của góc AMB bằng:

A.

90o

B.

120o

C.

60o

D.

45o

Câu 10

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + y- 2x + 6y + 20 là:

A.

20

B.

15

C.

10

D.

12

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.