Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Kết quả bài thi số 8275

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; kết thúc 26/04/2016 | 20:42:45
Điểm thi 80 Thang điểm 100
Họ và tên Vyvy Ngày sinh
Môn học Số câu hỏi 10
Làm trong 15 phút Kết thúc 26/04/2016 | 20:42:45

Danh sách câu hỏi thi:

Câu 1

Which sentence is correct?

A.

Tom’s sister work in a big factory.

B.

The sister of Tom’s works in big factory

C.

Tom’s sister work in a big factory.

D.

Sister of Tom work in a big factory.

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 2

Let’s _____ to the cinema.

A.

going

B.

to go

C.

go

D.

goes

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 3

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

–Let’s go swimming!

-That’s a good_________

A.

remark

B.

view

C.

comment

D.

idea

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 4

How many classrooms ______ ?

A.

your school have

B.

does your school have

C.

your school has

D.

does your school has

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 5

_____ are they?

They’re my classmates.

A.

What

B.

Who

C.

Why

D.

Where

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 6

There’s no food in the house.

-It doesn’t_________

A.

care

B.

worry

C.

make anything

D.

matter

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 7

Jeff wanted to go to the dance but had to stay home because he was ______.

A.

ill

B.

still

C.

better

D.

quiet

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 8

Do you like playing badminton?

---------------

A.

Is so

B.

Much

C.

Yes, I do

D.

That’s all right.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 9

Chọn từ gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Would You Like to Come To the Cafeteria, nga’s?     Chọn câu trả lời đúng:

A.

To Come

B.

Would

C.

Nga’s

D.

The Cafeteria

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 10

_ _______

He’s in grade 12.

A.

Your brother grade 12?

B.

How old is your brother?

C.

Which grade is your brother in?

D.

Is this room 12?

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.