Tra cứu        Nâng cấp TK      

Phương trình mặt phẳng
https://matran.vn/toan-hoc/phuong-trinh-mat-phang-93.html
  Vecto\(\overrightarrow{n}\) ≠ 0 gọi là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α) nếu giá của\(\overrightarrow{n}\)vuông góc với mặt phẳng (α)   Rõ ràng nếu\(\overrightarrow{n}\) là vecto pháp tuyến của mp(α)...
Hệ tọa độ trong không gian
https://matran.vn/toan-hoc/he-toa-do-trong-khong-gian-92.html
Hệ trục tọa độ trong không gian :
Mặt nón - Hình nón - Khối nón
https://matran.vn/toan-hoc/mat-non-hinh-non-khoi-non-91.html
- Định nghĩa mặt nón :
Mặt trụ - Hình trụ và khối trụ
https://matran.vn/toan-hoc/mat-tru-hinh-tru-va-khoi-tru-90.html
-    Cho đường thẳng  Δ. Xét 1 đường thẳng l song song với  Δ, cách  Δ một khoảng R.Khi đó: Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế được gọi là mặt trụ tròn xoay hoặc đơn giản là mặt...
Khái niệm về mặt tròn xoay
https://matran.vn/toan-hoc/khai-niem-ve-mat-tron-xoay-89.html
Khái niệm trục của đường tròn: Trục của đường tròn (O;R) là đường thẳng đi qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn đó.
Mặt cầu - khối cầu
https://matran.vn/toan-hoc/mat-cau-khoi-cau-88.html
- Định nghĩa mặt cầu: Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm O cố định 1 khoảng R không đổi gọi là mặt cầu có tâm là O và bán kính bằng R
Thể tích của khối đa diện
https://matran.vn/toan-hoc/the-tich-cua-khoi-da-dien-87.html
 * Một số tính chất về thể tích: +)    Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau +)    Nếu 1 khối đa diện được phân chia thành các khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bằng...
Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện.Các khối đa diên đều
https://matran.vn/toan-hoc/phep-vi-tu-va-su-dong-dang-cua-cac-khoi-da-dien-cac-khoi-da-dien-deu-86.html
Định nghĩa 1: Cho số k khác 0 và 1 điểm O cố định. Phép biến hình trong không gian biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho  \(\overrightarrow{OM }\)=\(\overrightarrow{kOM'}\) gọi là phép vị tự. Điểm O gọi là tâm vị tự, k...
Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
https://matran.vn/toan-hoc/phep-doi-xung-qua-mat-phang-va-su-bang-nhau-cua-cac-khoi-da-dien-85.html
- Phép biến hình trong không gian: Phép biến hình F trong không gian là 1 quy tắc để với 1 điểm M trong không gian, xác định được 1 điểm M′ duy nhất gọi là ảnh của điểm M qua Phép biến hình F và ký...
Khái niệm về khối đa diện
https://matran.vn/toan-hoc/khai-niem-ve-khoi-da-dien-84.html
* Khối đa diện. Khối chóp, khối lăng trụ Định nghĩa khối đa diện: Hình (H) cùng với các điểm nằm trong (H)  gọi   là khối đa diện giới hạn bởi hình (H) -    Mỗi đa giác của hình (H) được gọi là 1 mặt của...
Các phép toán số phức
https://matran.vn/toan-hoc/cac-phep-toan-so-phuc-83.html
Tổng của hai số phức Định nghĩa    Tổng của hai số phức z=a+bi, z′=a′+b′i(a,b,a′,b′∈R) là số phức |z|=1z+z′=a+a′+(b+b′)i Như vậy để cộng hai số phức ta cộng các phần thực với nhau , cộng phần ảo với nhau
Biểu diễn hình học số phức
https://matran.vn/toan-hoc/bieu-dien-hinh-hoc-so-phuc-82.html
Ta đã biết biểu diễn hình học các số thực bởi các điểm trên một trục số.   Đối với các số phức, ta hãy xét mặt phẳng tọa độ Oxy. Mỗi số phức z=a+bi(a,b∈R)được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ (a;b). Ngược lại, rõ...
Số phức
https://matran.vn/toan-hoc/so-phuc-81.html
Định Nghĩa 1  Một số phức là một biểu thức dạng  a+bi, trong đó a và b là những số thực và số i thoả mãn i2=−1 . Kí hiệu số phức đó là z và viết z=a+bi. i được gọi là đơn vị ảo, a được gọi là phần...
Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
https://matran.vn/toan-hoc/ung-dung-tich-phan-de-tinh-the-tich-vat-the-80.html
Tính thể tích vật thể               Cho một vật thể trong không gian tọa độ Oxyz. Gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và...
Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
https://matran.vn/toan-hoc/ung-dung-tich-phan-de-tinh-dien-tich-hinh-phang-79.html
Trong định lý 1 bài 3, ta đã biết: Nếu y=f(x)là một hàm liên tục và lấy giá trị không âm trên đoạn [a;b]thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x), trục hoành...
Tích phân
https://matran.vn/toan-hoc/tich-phan-78.html
Cho hàm số f  liên tục trên K và a,b là hai số bất kì thuộc K. Nếu F là một nguyên hàm của f trên K thì hiệu số F(b)−F(a)  được gọi là tích phân của f từ a đến b và kí hiệu...
Nguyên hàm
https://matran.vn/toan-hoc/nguyen-ham-77.html
Cho hàm số f  xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của  f  trên K nếu  F′(x)=f(x) với mọi x thuộc K.
Phương trình mũ và phương trình logarit
https://matran.vn/toan-hoc/phuong-trinh-mu-va-phuong-trinh-logarit-76.html
Phương trình mũ cơ bản có dạng ax=m trong đó m là số đã cho. Phương trình này xác định với mọi x.
Hàm số mũ và hàm số LOGARIT
https://matran.vn/toan-hoc/ham-so-mu-va-ham-so-logarit-75.html
Gỉa sử a là một số dương và khác 1. Hàm số dạng y=ax được gọi là hàm số mũ cơ số a  
LÔGARIT
https://matran.vn/toan-hoc/logarit-74.html
Cho a là một số dương khác 1 và b là một số dương. Số thực  α để  aα=b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là  logab tức là α=logab⇔aα=b
Hàm số luỹ thừa
https://matran.vn/toan-hoc/ham-so-luy-thua-73.html
Khái niệm hàm số luỹ thừa :Hàm số luỹ thừa là hàm số có dạng y = xα, trong đó α là một hằng số tuỳ ý. Từ định nghĩa các luỹ thừa, ta thấy - Hàm số y = xn với n nguyên dương,...
Lũy thừa
https://matran.vn/toan-hoc/luy-thua-72.html
Trong toán học, lũy thừa là một phép toán thực hiện trên hai số a, b, ký hiệu là , đọc là lũy thừa bậc b của a, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ. Trong trường hợp n là số nguyên dương, lũy thừa bậc n của a...
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
https://matran.vn/toan-hoc/duong-tiem-can-cua-do-thi-ham-so-71.html
1.Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang    .Định nghĩa 1 : Đường thẳng y=y0 được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y=f(x). nếu limx→ +∞f(x)=y0 hoặc  limx→ −∞f(x)=y0
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
https://matran.vn/toan-hoc/gia-tri-lon-nhat-va-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so-70.html
Định nghĩa : Giả sử hàm số f  xác định trên tập hợp D  (D ⊂R) a)     Nếu tồn tại một điểm x0∈D sao cho f(x)⩽f(x0) với mọi x∈D Thì số M=f(x0)  được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số f ...
Cực trị của hàm số
https://matran.vn/toan-hoc/cuc-tri-cua-ham-so-69.html
Định nghĩa Giả sử hàm số f xác định trên tập hợp (D)  (D∈R) và x0∈D a) x0 được gọi là một điểm cực đại của hàm số f  nếu tồn tại một khoảng (a; b) Chứa điểmx0 sao cho(a;b)⊂D f(x)
Hai mặt phẳng vuông góc
https://matran.vn/toan-hoc/hai-mat-phang-vuong-goc-68.html
Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng là góc vuông.
Hai đường thẳng vuông góc
https://matran.vn/toan-hoc/hai-duong-thang-vuong-goc-67.html
 Định nghĩa : Trong không gian, cho u và v là hai vecto không. Lấy một điểm A bất kì, gọi B và C là hai điểm sao cho . Khi đó ta gọi góc BAC  là góc giữa hai vecto  trong không gian, kí hiệu...
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
https://matran.vn/toan-hoc/duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang-66.html
Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng  nếu d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng, và kí hiệu 
Hai Vecto vuông góc
https://matran.vn/toan-hoc/hai-vecto-vuong-goc-65.html
Định nghĩa : Trong không gian, cho u và v là hai vecto không. Lấy một điểm A bất kì, gọi B và C là hai điểm sao cho . Khi đó ta gọi góc BAC  là góc giữa hai vecto  trong không gian, kí hiệu là
Vecto trong không gian - sự đồng phẳng của các Vecto
https://matran.vn/toan-hoc/vecto-trong-khong-gian-su-dong-phang-cua-cac-vecto-64.html
.Vecto và các yếu tố Véc tơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Ký hiệu :  (A điểm đầu, B điểm cuối) Ký hiệu: 
1 2 3 4  >>
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán